Pohon:


Tažná síla: 

Kontaktujte nás

tel.: 775 60 88 48

 

 

 

 

Objednávka zboží:
  Zákazník vyhledáním zboží v katalogu a jeho umístěním tlačítkem vložit do košíku vytváří objednávku. Tuto odešle prodávajícímu potvrzením v košíku.

Kupní smlouva a její uzavření:
  Kupující je oprávněn činit objednávky také osobně nebo telefonicky. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky nákupem přes košík nebo mailem kupujícím. Storno objednávky musí být uskutečněno emailem a nebo telefonicky. Pokud je zboží již připravené na vyskladnění, vyhrazuje si prodávající právo účtovat stornovací poplatek ve výši 10% z hodnoty objednávky.

Kupní cena a platební podmínky:
  Kupní cena zboží je stanovena smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím. Ceny uvedené prodávajícím budou účtovány v souladu s platnými právními předpisy. Nárok prodávajícího na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem dodání zboží kupujícímu. Vlastnické právo k dodávanému zboží přechází na kupujícího teprve okamžikem plného uhrazení kupní ceny. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího, případně uhrazením celé kupní ceny prodávajícímu v hotovosti. V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku vůči prodávajícímu má prodávající nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky prodávajícího na náhradu škody. Odstoupením od kupní smlouvy nejsou dotčeny nároky prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty ani právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Cena zboží:
  Prodávající u nabízeného zboží uvádí cenu včetně DPH. Úhrnná cena včetně daní a poplatků je uvedena v nákupním košíku. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel neboli zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se smluvní vztahy Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou podnikatel či právní subjekt, který nakupuje výrobky či služby za účelem svého podnikání, řídí se vztahy Obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Vrácení zboží:
  Vrácení zaslaného zboží bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů je možné v souladu se Zákonem 367/2000Sb (§ 53 odst. 7 OZ), platným reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

REKLAMAČNÍ ŘÁD
internetového obchodu NAVIJÁKY.CZ dále jen "prodávající "

Reklamační řád se sestává z následujících ustanovení

1. Základní ustanovení
Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace") u prodaného zboží v občanskoprávních vztazích dle občanského zákoníku. Pokud jde o reklamaci prodaného zboží, vztahuje se tento reklamační řád na prodej zboží v provozovnách prodávajícího a na prodej zboží na objednávku (dále jen "zásilkový prodej"), kde jako prodávající vystupuje tato firma nebo tato fyzická osoba. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

Doklady o prodeji zboží
Naše firma zavedla elektronickou fakturaci. Po objednávce zboží se vytvoří v našem účetním systému faktura, která je automaticky odeslána na Vaši emailovou adresu. Tato faktura je platná až po převzetí zboží od přepravce.

2. Obsah záruky
    Záruka
Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou na zboží po jeho převzetí kupujícím v záruční době.
    Délka záruční doby Pokud délka záruční doby není uvedena na dokladech o prodeji zboží, je záruční doba dána zákony ČR. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
     Práva ze záruky Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a zákazník nepožaduje výměnu produktu, má zákazník právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Prodávající je povinen plnit své závazky vyplývající ze záruky pouze tehdy, pokud kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny zboží. Záruka se nevztahuje na závady zboží vzniklé po převzetí nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za neobvyklých podmínek, fyzickým poškozením a na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním zařízení. Záruka platí pouze pro kupujícího uvedeného v dokladech o prodeji zboží, není možno ji postoupit třetí osobě.

3. Odstoupení od kupní smlouvy(ZÁSILKOVÝ OBCHOD)
Obecná ustanovení dle občanského zákonu V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku za zboží zaplacenou. Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

Podmínky pro odstoupení od smlouvy
Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:
Zákazník kontaktuje prodávajícího s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy. Uvede informace o číslu objednávky nebo faktury, data nákupu a čísla účtu nebo adresy pro vrácení peněz.
Zákazník zboží zašle zpět na adresu uvedenou na prodejních dokladech a to za následujících podmínek:
zboží nesmí být použité
zboží musí být nepoškozené
zboží musí být kompletní
musí být přiložen daňový doklad
Zákazník zboží posílá nejlépe doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě. Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Takováto zásilka nebude převzata.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající peníze za zboží převodem na účet zákazníka a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.). V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, bude zákazník kontaktován prodávajícím za účelem dohodnutí podmínek odstoupení od smlouvy . Nedojde-li k vzájemně přijatelné dohodě se zákazníkem, nebude požadavek na odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptován a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

4. Místo a způsob uplatnění reklamace
Reklamační místo
V případě výskytu vady zboží v záruční době je místem pro uplatnění reklamace provozovna prodávajícího. Při uplatňování záruky v provozovně dodavatele je zákazník povinen se řídit pokyny v kapitole Způsob uplatnění reklamace Při uplatnění reklamace je nutno předložit doklady o prodeji. Dále je nutno předložit reklamované zboží, které je kompletní. Kupující je povinen uvést o jakou vadu jde a jak se vada projevuje.

5. Zánik záruky
Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna ve stanovené záruční době, nebo nebyly-li dodrženy podmínky stanovené tímto reklamačním řádem.

6. Závěrečná ustanovení
Pokud z kupní smlouvy vyplývá jiný způsob uplatnění reklamace nebo jiný obsah záruky, má tato odchylná úprava přednost před ustanovením tohoto reklamačního řádu. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 1.1.2011, a je k dispozici na provozovnách prodávajícího. Tento reklamační řád ruší všechny předchozí ustanovení o vyřizování spotřebitelských reklamací a záruce s platností od 1.1.2011. Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 
Superwinch Talon 9.5 Speciální nabídka Bezdrátové ovládání Centurion Doprava GLS Toptrans

PayU

 
  Copyright 2011 © WINCHGURU s.r.o.

Akce  |  Produkty  |  Jak vybrat naviják  |  Užitečné rady  |  Doprava a dostupnost  |  Obchodní a záruční podmínky  |  Kontakt
 
  Follow Us on FacebokSuperWinch

ComeUp Mattracks NAVIJÁKY.CZ s.r.o. PortableWinch RamseyWinch TJD VW Amarok Warn WarriorWinch Xwinch